empty
 
 
股息计算器

Dividend Calculator for Forex Traders

本页面可以帮助CFD的交易者们。本页包含纽交所交易账户的股息信息和最近的付息日期列表。

交易差价合约时应不要忘记股息调整。

如果在除息日仍然持有多头头寸,股息调整的金额将会加入账户盈余。

如果在除息日仍然持有空头头寸,股息调整的金额将会从账户盈余中扣除。

下面的表格包含了NYSE集团所有交易工具的下一次付息日期。

示例:

如果在除息日每股股票#B有股息A,账户中有2手多头头寸,股息总额由下式计算:2手 x 100股 x A。

如果持有数个股票#B的头寸,使用所有头寸的和进行计算。当所有交易的盈余均为负,股息也为负值。

股息调整计算示例:

微软公司(MSFT)的董事会宣布在6月10日以0.130美元的价格赎回季度股息:

* 除息日 - 18.08.2009;
* 登记日 - 20.08.2009;
* 发放日 - 10.09.2009。

1手交易的股息总额为 100 x 0.130 = 13 美元。
在四月18日持有1手(100股)空头头寸,13美元股息无效。持有1手多头头寸 - 13美元将被加入。收费发生在注册日。

股息计算器


代码 交易量(手) 数量 股息 下一除息日
代码
交易量(手)
数量
股息
下一除息日

计算

单号 宣布日期 登记日期 发放日期 除息日期 数量 时期
#AAPL 28.07.2022 08.08.2022 11.08.2022 05.08.2022 0.23 季度
#AIG 08.08.2022 16.09.2022 30.09.2022 15.09.2022 0.32 季度
#AXP 04.05.2022 01.07.2022 10.08.2022 30.06.2022 0.52 季度
#BA 16.12.2019 14.02.2020 06.03.2020 13.02.2020 2.005 季度
#BAC 20.07.2022 02.09.2022 30.09.2022 01.09.2022 0.22 季度
#BK 15.07.2022 25.07.2022 05.08.2022 22.07.2022 0.37 季度
#BHP 16.04.2022 26.05.2022 01.06.2022 02.06.2022 3.36641 6个月
#C 21.07.2022 01.08.2022 26.08.2022 29.07.2022 0.51 季度
#CAT 08.06.2022 20.07.2022 18.08.2022 19.07.2022 1.20 季度
#CHL 14.08.2019 27.08.2020 09.10.2020 26.08.2020 0.9871 季度
#CMCSA 10.05.2022 06.07.2022 27.07.2022 05.07.2022 0.27 季度
#CSCO 06.06.2022 06.07.2022 27.07.2022 05.07.2022 0.38 季度
#CVX 27.07.2022 19.08.2022 12.09.2022 18.08.2022 1.42 季度
#DIS 04.12.2019 16.12.2019 16.01.2020 13.12.2019 0.88 6个月
#EBAY 04.05.2022 01.06.2022 17.06.2022 31.05.2022 0.22 季度
#F 27.07.2022 11.08.2022 01.09.2022 10.08.2022 0.10 季度
#FCX 13.04.2022 15.07.2022 01.08.2022 14.07.2022 0.15 季度
#FDX 14.06.2022 27.06.2022 11.07.2022 24.06.2022 1.15 季度
#GE 17.06.2022 28.06.2022 25.07.2022 27.06.2022 0.08 季度
#GILD 27.04.2022 15.06.2022 29.06.2022 14.06.2022 0.73 季度
#GS 14.07.2022 01.09.2022 29.09.2022 31.08.2022 2.50 季度
#HAL 19.05.2022 01.06.2022 22.06.2022 31.05.2022 0.12 季度
#HD 19.05.2022 02.06.2022 16.06.2022 01.06.2022 1.90 季度
#HON 29.07.2022 12.08.2022 02.09.2022 11.08.2022 0.98 季度
#HPQ 21.06.2022 14.09.2022 05.10.2022 13.09.2022 0.25 季度
#IBM 27.07.2022 10.08.2022 10.09.2022 09.08.2022 1.65 季度
#INTC 13.07.2022 07.08.2022 01.09.2022 04.08.2022 0.365 季度
#IP 12.07.2022 15.08.2022 15.09.2022 12.08.2022 0.463 季度
#JNJ 18.07.2022 23.08.2022 06.09.2022 22.08.2022 1.13 季度
#JPM 15.06.2022 06.07.2022 31.07.2022 15.07.2022 1.00 季度
#KO 27.04.2022 15.06.2022 01.07.2022 14.06.2022 0.44 季度
#KHC 27.07.2022 26.08.2022 23.09.2022 25.08.2022 0.4 季度
#MA 20.06.2022 08.07.2022 09.08.2022 07.07.2022 0.49 季度
#MCD 28.07.2022 01.09.2022 16.09.2022 31.08.2022 1.38 季度
#MDLZ 18.05.2022 30.06.2022 14.07.2022 29.06.2022 0.35 季度
#MGM 02.05.2022 10.06.2022 15.06.2022 09.06.2022 0.002 季度
#MMM 10.05.2022 20.05.2022 12.06.2022 19.05.2022 1.49 季度
#MO 19.05.2022 15.06.2022 11.07.2022 14.06.2022 0.90 季度
#MRK 24.05.2022 15.06.2022 08.07.2022 14.06.2022 0.69 季度
#MRVL 02.06.2022 08.07.2022 27.07.2022 07.07.2022 0.06 季度
#MS 14.07.2022 29.07.2022 15.08.2022 28.07.2022 0.775 季度
#MSFT 14.06.2022 18.08.2022 08.09.2022 17.08.2022 0.62 季度
#NKE 05.05.2022 06.06.2022 01.07.2022 03.06.2022 0.305 季度
#ORAN 10.05.2022 06.06.2022 24.06.2022 03.06.2022 0.328 季度
#ORCL 13.06.2022 12.07.2022 26.07.2022 11.07.2022 0.32 季度
#PBR 13.05.2022 25.05.2022 27.06.2022 24.05.2022 0,561 未指定
#PEP 21.07.2022 02.09.2022 30.09.2022 01.09.2022 1.15 季度
#PFE 23.06.2022 29.07.2022 06.09.2022 28.07.2022 0.40 季度
#PG 12.07.2022 22.07.2022 15.08.2022 21.07.2022 0.913 季度
#QCOM 06.07.2022 01.09.2022 22.09.2022 31.08.2022 0.75 季度
#QQQ 19.01.2021 23.03.2021 30.04.2021 22.03.2021 0.3947 季度
#SBUX 22.06.2022 12.08.2022 26.08.2022 11.08.2022 0.49 季度
#SPY 24.01.2022 21.06.2022 29.07.2022 17.06.2022 1.577 季度
#T 28.06.2022 11.07.2022 01.08.2022 08.07.2022 0.278 季度
#TRI 03.05.2022 26.05.2022 25.05.2022 23.03.2022 0.445 季度
#TRV 21.07.2022 09.09.2022 30.09.2022 08.09.2022 0.93 季度
#UBS 01.02.2022 13.04.2022 14.04.2022 12.04.2022 0.162
#UL 28.04.2022 05.08.2022 01.09.2022 04.08.2022 0.429 季度
#UPS 04.05.2022 16.05.2022 02.06.2022 13.05.2022 1.52 季度
#V 25.01.2022 11.02.2022 01.03.2022 10.02.2022 0.375 季度
#VZ 31.05.2022 08.07.2022 01.08.2022 07.07.2022 0.64 季度
#WDC 13.02.2020 03.04.2020 17.04.2020 02.04.2020 0.50 季度
#WFC 26.07.2022 05.08.2022 01.09.2022 04.08.2022 0.30 季度
#WMT 17.02.2022 12.08.2022 06.09.2022 11.08.2022 0.56 季度
#XOM 27.07.2022 12.08.2022 09.09.2022 11.08.2022 0.88 季度
单号
#AAPL
宣布日期 登记日期
28.07.2022 08.08.2022
发放日期 除息日期
11.08.2022 05.08.2022
数量 时期
0.23 季度
#AIG
宣布日期 登记日期
08.08.2022 16.09.2022
发放日期 除息日期
30.09.2022 15.09.2022
数量 时期
0.32 季度
#AXP
宣布日期 登记日期
04.05.2022 01.07.2022
发放日期 除息日期
10.08.2022 30.06.2022
数量 时期
0.52 季度
#BA
宣布日期 登记日期
16.12.2019 14.02.2020
发放日期 除息日期
06.03.2020 13.02.2020
数量 时期
2.005 季度
#BAC
宣布日期 登记日期
20.07.2022 02.09.2022
发放日期 除息日期
30.09.2022 01.09.2022
数量 时期
0.22 季度
#BK
宣布日期 登记日期
15.07.2022 25.07.2022
发放日期 除息日期
05.08.2022 22.07.2022
数量 时期
0.37 季度
#BHP
宣布日期 登记日期
16.04.2022 26.05.2022
发放日期 除息日期
01.06.2022 02.06.2022
数量 时期
3.36641 6个月
#C
宣布日期 登记日期
21.07.2022 01.08.2022
发放日期 除息日期
26.08.2022 29.07.2022
数量 时期
0.51 季度
#CAT
宣布日期 登记日期
08.06.2022 20.07.2022
发放日期 除息日期
18.08.2022 19.07.2022
数量 时期
1.20 季度
#CHL
宣布日期 登记日期
14.08.2019 27.08.2020
发放日期 除息日期
09.10.2020 26.08.2020
数量 时期
0.9871 季度
#CMCSA
宣布日期 登记日期
10.05.2022 06.07.2022
发放日期 除息日期
27.07.2022 05.07.2022
数量 时期
0.27 季度
#CSCO
宣布日期 登记日期
06.06.2022 06.07.2022
发放日期 除息日期
27.07.2022 05.07.2022
数量 时期
0.38 季度
#CVX
宣布日期 登记日期
27.07.2022 19.08.2022
发放日期 除息日期
12.09.2022 18.08.2022
数量 时期
1.42 季度
#DIS
宣布日期 登记日期
04.12.2019 16.12.2019
发放日期 除息日期
16.01.2020 13.12.2019
数量 时期
0.88 6个月
#EBAY
宣布日期 登记日期
04.05.2022 01.06.2022
发放日期 除息日期
17.06.2022 31.05.2022
数量 时期
0.22 季度
#F
宣布日期 登记日期
27.07.2022 11.08.2022
发放日期 除息日期
01.09.2022 10.08.2022
数量 时期
0.10 季度
#FCX
宣布日期 登记日期
13.04.2022 15.07.2022
发放日期 除息日期
01.08.2022 14.07.2022
数量 时期
0.15 季度
#FDX
宣布日期 登记日期
14.06.2022 27.06.2022
发放日期 除息日期
11.07.2022 24.06.2022
数量 时期
1.15 季度
#GE
宣布日期 登记日期
17.06.2022 28.06.2022
发放日期 除息日期
25.07.2022 27.06.2022
数量 时期
0.08 季度
#GILD
宣布日期 登记日期
27.04.2022 15.06.2022
发放日期 除息日期
29.06.2022 14.06.2022
数量 时期
0.73 季度
#GS
宣布日期 登记日期
14.07.2022 01.09.2022
发放日期 除息日期
29.09.2022 31.08.2022
数量 时期
2.50 季度
#HAL
宣布日期 登记日期
19.05.2022 01.06.2022
发放日期 除息日期
22.06.2022 31.05.2022
数量 时期
0.12 季度
#HD
宣布日期 登记日期
19.05.2022 02.06.2022
发放日期 除息日期
16.06.2022 01.06.2022
数量 时期
1.90 季度
#HON
宣布日期 登记日期
29.07.2022 12.08.2022
发放日期 除息日期
02.09.2022 11.08.2022
数量 时期
0.98 季度
#HPQ
宣布日期 登记日期
21.06.2022 14.09.2022
发放日期 除息日期
05.10.2022 13.09.2022
数量 时期
0.25 季度
#IBM
宣布日期 登记日期
27.07.2022 10.08.2022
发放日期 除息日期
10.09.2022 09.08.2022
数量 时期
1.65 季度
#INTC
宣布日期 登记日期
13.07.2022 07.08.2022
发放日期 除息日期
01.09.2022 04.08.2022
数量 时期
0.365 季度
#IP
宣布日期 登记日期
12.07.2022 15.08.2022
发放日期 除息日期
15.09.2022 12.08.2022
数量 时期
0.463 季度
#JNJ
宣布日期 登记日期
18.07.2022 23.08.2022
发放日期 除息日期
06.09.2022 22.08.2022
数量 时期
1.13 季度
#JPM
宣布日期 登记日期
15.06.2022 06.07.2022
发放日期 除息日期
31.07.2022 15.07.2022
数量 时期
1.00 季度
#KO
宣布日期 登记日期
27.04.2022 15.06.2022
发放日期 除息日期
01.07.2022 14.06.2022
数量 时期
0.44 季度
#KHC
宣布日期 登记日期
27.07.2022 26.08.2022
发放日期 除息日期
23.09.2022 25.08.2022
数量 时期
0.4 季度
#MA
宣布日期 登记日期
20.06.2022 08.07.2022
发放日期 除息日期
09.08.2022 07.07.2022
数量 时期
0.49 季度
#MCD
宣布日期 登记日期
28.07.2022 01.09.2022
发放日期 除息日期
16.09.2022 31.08.2022
数量 时期
1.38 季度
#MDLZ
宣布日期 登记日期
18.05.2022 30.06.2022
发放日期 除息日期
14.07.2022 29.06.2022
数量 时期
0.35 季度
#MGM
宣布日期 登记日期
02.05.2022 10.06.2022
发放日期 除息日期
15.06.2022 09.06.2022
数量 时期
0.002 季度
#MMM
宣布日期 登记日期
10.05.2022 20.05.2022
发放日期 除息日期
12.06.2022 19.05.2022
数量 时期
1.49 季度
#MO
宣布日期 登记日期
19.05.2022 15.06.2022
发放日期 除息日期
11.07.2022 14.06.2022
数量 时期
0.90 季度
#MRK
宣布日期 登记日期
24.05.2022 15.06.2022
发放日期 除息日期
08.07.2022 14.06.2022
数量 时期
0.69 季度
#MRVL
宣布日期 登记日期
02.06.2022 08.07.2022
发放日期 除息日期
27.07.2022 07.07.2022
数量 时期
0.06 季度
#MS
宣布日期 登记日期
14.07.2022 29.07.2022
发放日期 除息日期
15.08.2022 28.07.2022
数量 时期
0.775 季度
#MSFT
宣布日期 登记日期
14.06.2022 18.08.2022
发放日期 除息日期
08.09.2022 17.08.2022
数量 时期
0.62 季度
#NKE
宣布日期 登记日期
05.05.2022 06.06.2022
发放日期 除息日期
01.07.2022 03.06.2022
数量 时期
0.305 季度
#ORAN
宣布日期 登记日期
10.05.2022 06.06.2022
发放日期 除息日期
24.06.2022 03.06.2022
数量 时期
0.328 季度
#ORCL
宣布日期 登记日期
13.06.2022 12.07.2022
发放日期 除息日期
26.07.2022 11.07.2022
数量 时期
0.32 季度
#PBR
宣布日期 登记日期
13.05.2022 25.05.2022
发放日期 除息日期
27.06.2022 24.05.2022
数量 时期
0,561 未指定
#PEP
宣布日期 登记日期
21.07.2022 02.09.2022
发放日期 除息日期
30.09.2022 01.09.2022
数量 时期
1.15 季度
#PFE
宣布日期 登记日期
23.06.2022 29.07.2022
发放日期 除息日期
06.09.2022 28.07.2022
数量 时期
0.40 季度
#PG
宣布日期 登记日期
12.07.2022 22.07.2022
发放日期 除息日期
15.08.2022 21.07.2022
数量 时期
0.913 季度
#QCOM
宣布日期 登记日期
06.07.2022 01.09.2022
发放日期 除息日期
22.09.2022 31.08.2022
数量 时期
0.75 季度
#QQQ
宣布日期 登记日期
19.01.2021 23.03.2021
发放日期 除息日期
30.04.2021 22.03.2021
数量 时期
0.3947 季度
#SBUX
宣布日期 登记日期
22.06.2022 12.08.2022
发放日期 除息日期
26.08.2022 11.08.2022
数量 时期
0.49 季度
#SPY
宣布日期 登记日期
24.01.2022 21.06.2022
发放日期 除息日期
29.07.2022 17.06.2022
数量 时期
1.577 季度
#T
宣布日期 登记日期
28.06.2022 11.07.2022
发放日期 除息日期
01.08.2022 08.07.2022
数量 时期
0.278 季度
#TRI
宣布日期 登记日期
03.05.2022 26.05.2022
发放日期 除息日期
25.05.2022 23.03.2022
数量 时期
0.445 季度
#TRV
宣布日期 登记日期
21.07.2022 09.09.2022
发放日期 除息日期
30.09.2022 08.09.2022
数量 时期
0.93 季度
#UBS
宣布日期 登记日期
01.02.2022 13.04.2022
发放日期 除息日期
14.04.2022 12.04.2022
数量 时期
0.162
#UL
宣布日期 登记日期
28.04.2022 05.08.2022
发放日期 除息日期
01.09.2022 04.08.2022
数量 时期
0.429 季度
#UPS
宣布日期 登记日期
04.05.2022 16.05.2022
发放日期 除息日期
02.06.2022 13.05.2022
数量 时期
1.52 季度
#V
宣布日期 登记日期
25.01.2022 11.02.2022
发放日期 除息日期
01.03.2022 10.02.2022
数量 时期
0.375 季度
#VZ
宣布日期 登记日期
31.05.2022 08.07.2022
发放日期 除息日期
01.08.2022 07.07.2022
数量 时期
0.64 季度
#WDC
宣布日期 登记日期
13.02.2020 03.04.2020
发放日期 除息日期
17.04.2020 02.04.2020
数量 时期
0.50 季度
#WFC
宣布日期 登记日期
26.07.2022 05.08.2022
发放日期 除息日期
01.09.2022 04.08.2022
数量 时期
0.30 季度
#WMT
宣布日期 登记日期
17.02.2022 12.08.2022
发放日期 除息日期
06.09.2022 11.08.2022
数量 时期
0.56 季度
#XOM
宣布日期 登记日期
27.07.2022 12.08.2022
发放日期 除息日期
09.09.2022 11.08.2022
数量 时期
0.88 季度

现在无法通话?
提出您的问题,用 在线帮助.